جبار باغچه بان

بنیانگذار نخستین کودکستان و اولین مدرسه ناشنوایان ایران درگذشته سال ۱۳۴۵ که مقبره وی در شهرری قرار دارد