روغن خوراکی

  • واکاوی رابطه معکوس رشد بخش کشاورزی با قیمت مواد غذایی

    واکاوی رابطه معکوس رشد بخش کشاورزی با قیمت مواد غذایی

    تهران- ایرناپلاس- انتشار گزارش نرخ تورم بهمن‌ماه توسط مرکز آمار ایران و مقایسه آن با آمارهای منتشر شده رشد اقتصادی، پرسشی را درباره قیمت مواد غذایی و رشد بخش کشاورزی ایجاد می‌کند که چرا با افزایش تولید، قیمت مواد غذایی کاهش نیافته است؟