ماهاتیر محمد

نخست وزیر سابق مالزی و بنیان‌گذار توسعه این کشور