محيط زيست

  • مشکل مدیریت بحران در کشور؛ ساختار یا قانون؟!

    مشکل مدیریت بحران در کشور؛ ساختار یا قانون؟!

    تهران-ایرناپلاس- رخدادهای محیط‌زیستی سال‌های اخیر و ارزیابی نحوه مدیریت بحران‌های طبیعی لزوم تغییر در راهبردهای مدیریت بحران را نشان می‌دهد. اما مشکل فعلی مدیریت بحران در کشور کجاست؟ ساختار یا قانون آن؟!