مراکز جمع آوری سگ های ولگرد

  • رفتار کریمانه با سگ و سنگ

    طریقت مسلمانی (۴)

    رفتار کریمانه با سگ و سنگ

    تهران- ایرناپلاس- در طریقت مسلمانی، هیچ مخلوقی مورد ستم واقع نگردد؛ نه انسان که حیوان هم، نه سگ، که سنگ هم از روی کَرَم نگریسته شود. آن‌ کسی که چون نامی از مخلوق خداوندی برند، روی تُرُش کند و زهر بر جان دگران ریزد، به جامه‌ دینداری درنیامده و در طریقت مسلمانی قرار نگرفته است.